Mijn Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend onder deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing, afhankelijk van de opdracht.


Artikel 2 Prijsopgave en Overeenkomst

De Ecologische Rattenjager doet voorafgaand een prijsopgave op basis van tarieven voor standaard diensten. De actuele tarieven zijn weergegeven op de website van De Ecologische Rattenjager (ecorattenjager.nl). Voor maatwerkdiensten wordt een offerte opgesteld. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.


Artikel 3 Prijzen

De Ecologische Rattenjager factureert kosten achteraf op basis nacalculatie en de prijsopgave, dan wel offerte. De Ecologische Rattenjager informeert de opdrachtgever na afloop van iedere bestrijdingsactiviteit over het verloop van de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.


Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden

De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens De Ecologische Rattenjager, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat De Ecologische Rattenjager direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen.

Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.

Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van De Ecologische Rattenjager ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van De Ecologische Rattenjager, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.


Indien als gevolg van een of meer oorzaken buiten de risicosfeer van een van de partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd.

Onder buiten de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen en water en/of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden beletten.


Artikel 5 Extra kosten, meer- en minderwerk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht.

Meer- en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde van de werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

Indien na het totstandkomen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, treden partijen in overleg om tot een gewijzigde overeenkomst te komen.

De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl De Ecologische Rattenjager bovendien recht zal hebben op vergoeding van al ontstane doch onnut gebleken kosten.

De bovengenoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.


Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.


Artikel 7 Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 kalenderdagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Zolang op een klacht door De Ecologische Rattenjager nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.


Artikel 8 Niet-nakoming en beëindiging

Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

In andere gevallen waarin één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, evenals ingeval één van de partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.


Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens De Ecologische Rattenjager betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

De Ecologische Rattenjager verplicht zich in te spannen om de bestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat.

De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat De Ecologische Rattenjager zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

De Ecologische Rattenjager is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van De Ecologische Rattenjager.

In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van De Ecologische Rattenjager voor schade die ontstaat als gevolg van geleverde producten is uitgesloten, tenzij die schade zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van De Ecologische Rattenjager.

In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.


Artikel 10 Opzegging en beëindiging

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is De Ecologische Rattenjager gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.


Bij niet nakoming van de overeenkomst door één van de partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één van de partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.

Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van De Ecologische Rattenjager kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover De Ecologische Rattenjager overdragen aan een derde.


Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen De Ecologische Rattenjager en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Nederlands recht is van toepassing.


Artikel 12 Het bestrijden van ratten

1. De Ecologische Rattenjager bestrijdt ratten met afschot en mechanische vallen en zonder het gebruik van Rodenticiden.

2. De weringmaatregelen als door De Ecologische Rattenjager geadviseerd in de evaluatie na een bestrijdingsactiviteit dragen bij aan het het beoogde resultaat en dienen door de opdrachtgever te worden aangebracht.

3. Afgesloten delen van panden en schuren als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.

4. Mechanische rattenvallen en eventuele camera’s mogen alleen in overleg met De Ecologische Rattenjager verplaatst worden.